Protokoll

 


                                                                                               

PROTOKOLL 2021-11-06
HEMFJÄLLETS STUGFÖRENING ÅRSMÖTE 2021

63:E ÅRSMÖTET OCH SOM HÖLLS I KYRKAN

Totalt 41st närvarande vid mötet.


1. Mötet öppnas av Bo Josson
2. Ordförande och sekreterare för mötet väljs Bo Jonsson och Ida Nilsson.
3. Val av justerare för mötet blir: Rose-Marie Jonsson och Lars Köningsson.
4. Dagordningen godkänds.
5. Vi går igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Bo läser upp den och berättelsen bifogas .
6. Anette går igenom och redovisar räkenskapen. 88 450 kr har kommit in genom medlemsavgifter, bidrag till spårning 50 866 kr. Totalt intäkter 139 316 kr
7. Revisorerna går igenom redogörelsen, de har granska räkenskaperna och kontrollerat bankkontona . Resultat och balansräkningarna stämmer överens.
8. Revisorerna ger ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren .
9. Reseersättning till styrelsen fastställs till totalt 10 000 kr och medlemsavgiften till 350 kr .
10. Val av:


A, Ordförande på ett år: Bo Jonsson
B, Styrelseledamöter på två år: Ida Nilsson och Mats Hansson.
Johan Laurin och Anette Carlen sitter kvar ytterligare i ett år.
C, Suppleanter på ett år väljs till Patrick Ericsson och Christoffer Hansson
D, Revisor på två år väljs: Eva Köningsson
Asta Sjöberg sitter kvar ytterligare ett år.
E, Revisorsuppleant på ett år väljs till: Maj Eriksson
F,Valberedningen väljs till Jan-Erik och Jan Brinkemar


11. Övriga frågor:


A, Bo informerar om hur det går angående planerna om utegym, pumptrack, och lekpark. Styrelsen har sedan iden uppstod jobbat med att letat efter en tomt och ett bra ställe där vi kan börja bygga upp det. Lovet för platsen blev klart för en månad sedan och platsen är vid pumphuset mitt emot uppgången till fjällspåret. Eftersom det är ett ideellt arbete så kommer vi eventuellt behöva en arbetsgrupp och utökad hjälp med planering och bygge. Hör gärna av er till styrelsen om ni har några ideer eller känner att ni vill hjälpa till.


B, Informera angående gästboken på hemsidan för Hemfjällstangen. I dagsläget har föreningen ingen extra kostnad för den, som det vanligtvis är, men i utbyte så kommer det reklam på sidan.


C, Fråga angående kommunalt avlopp på Hemfjällstangen: Det ligger en plan för att det ska bli kommunalt avlopp här på Hemfjällstangen. Pga kostnaderna, ffa grävkostnaderna och som skulle hamna på enskild stugägare så ligger det beslutet vilade i dagsläget från kommuners sida.


D, Fråga angående sönderkörda spår av skotrar: Bo jobbar med att lösa problemet genom ett samarbete med Gubbmyren angående hur de gör på deras område . De har reglerad skoterkörning, De har tex ett tillstånd för att kunna få köra skoter på deras området, en dekal som ska sitta på skotern, kan även få tillgång till gästdekal . Styrelsen jobbar även för att få till en tydligare väg in och ut från fjället . Bo visar upp skyltar som kommer sitta ute efter spåret där det står: Privat Skoterled Hemfjällstangen Tillstånd erfordras.


E, Vägföreningen informerar att om stugägarna upplever håligheter i närliggande vägar till sina stugor så får man gärna hjälpa till att fylla upp hålorna, det är bara att ta grus som finns på Ljungvägen . Det finns en släpkärra, som även den går att låna för stugägare. Den står intill vägforeningens barack. Han uppmanar även stugägare att hjälpa till att ta ner sly längs sina vägar och ta reda på sina käppar efter vintern.


F, Spårdragning med pistmaskin kommer att fortsätta köra uppe på fjället.


G, Vi diskuterar inköp av eventuellt en rulle för att platta till och få till bättre spår nere på myrspåret och de andra bansträckorna, detta även för att kunna göra en kortare slinga på myren för skateskidåkning. Vi har en grund plan på att hellre ha några bra spår under de perioderna då det kommer mycket med snö eftersom det krävs att man kör så många gånger och packar snön för att få tex bättre stavfäste.


12. Vi välkomnar nya husägare Karin och Petter på Rönnstigen 5
13. Mötet avslutas


Vi fortsätter till Credos gård och lyssnar på sång av ungdomsgruppen. Vi äter smörgåstårta och lyssnar på Gustav Eriksson som är VD för Kläppen. Han berättar på ett intressant sätt om deras affärside som ger inspiration till att åka dit. De satsar väldigt mycket på barnfamiljer så testa gärna deras område om ni som familj vill framförallt åka utför, har barnbarn på plats eller hyr ut era stugor. Bra backar som passar de flesta åldrar och det bästa med gondolen att man lätt kan ta sig upp till toppen med hela familjen. Man hinner både bli lite varm, vila benen och ta en bit choklad innan man är uppe. 

 

Ordförande                                         Sekreterare

Bo Jonsson                                          Ida Nilsson

 

 

 

Justerare

Rose-Marie Jonsson                                                         Lars Königsson

  PROTOKOLL 2021-04-05
HEMFJÄLLETS SAMFALLIGHETSFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021


Plats: Gammmelsäterfjällets fjällkyrka Hemfjällstangen
Från Styrelsen: Lars-Erik Nerback, Tomas Berg, Gunnar Lofkvist, Per-Anders Back
Göran Ekman, Sune Jonasson och Johan Laurin
Från valberedningen: Hans Nerback
Övriga: 5 medlemmar


1. Lars-Erik Nerback hälsade alla välkomna och öppnade stämman.


2. Stämman utsåg Lars-Erik Nerback till ordförande och Johan Laurin till sekreterare för
stämman.


3. Stämman utsåg Bo Jonsson och Jan-Erik Carlsson att jämte ordföranden justera
protokollet.


4. Stämman konstaterades utlyst i behörig ordning.


5. Ordföranden gick igenom årsredovisningen och läste upp revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2020.


6. Stämman fastställde årsredovisning samt resultat- och balansräkning avseende 2020.


7. Stämman gav styrelsen och kassören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020


8. Stamman fastställde arvoden för kassör, styrelse och revisorer 2021: (oförandrat jämfört 2020)
• 1 000 SEK till ordförande och kassör
• 500 SEK till övrig styrelse, suppleanter och revisorer
• Kassören erhåller arvode enligt bok och rakning
• Bilersattning 18,50 SEK per mil
Arvoden utbetalas utan anmodan. Bilersättning utbetalas mot reseräkning


9. Styrelsens förslag till budget och uttaxering för 2021 presenterades, diskuterades och
fastslogs av stämman till:
(oförandrat jamfort 2020)
• 60 SEK per andel for Hemfjällsvägen
• 6,50 SEK för normalt underhåll och 4,50 SEK for genomförda vägförstärkningar,
totalt 11 SEK per andel för Gammelsätervagen.


10. Stämman beslutade enligt förslag från valberedningen att välja:
• Sune Jonasson, Gunnar Lofkvist och Johan Laurin till ordinarie styrelseledamöter för
2021 och 2022 (omval).
• Tomas Berg, Göran Ekman och Per-Anders Back till styrelsesuppleanter (omval).
• Övriga styrelseledambter Lars-Erik Nerback och Brian Bosch ar valda 2020-2021 av
föregående års stämma.


11. Stämman beslutade att utse Lars-Erik Nerback till ordförande (omval).


12. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Bo Ohrngren och
Mats Jacobsson till revisorer samt Maj Eriksson och Eva Holmberg till
revisorssuppleanter (samtliga omval).


13. Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av Hans Nerback och Leif Lenman.
En plats i valberedningen ar vakant. Sammankallande är Hans Nerback.


14. Inga övriga frågor avhandlades.


15. Nästa års stamma äger rum måndagen den 18/4 2022 kl 10°° i Hemfjallstangens
Fjällkyrka.


16. Stämman beslutade att detta stämmoprotokoll ska finnas tillgängligt på Transtrands
Besparingsskogs kontor under tiden 1 maj - 20 maj, under kontorets öppettider.
Dessutom anslås kopia på anslagstavlan vid Hemfjällstangens sophus. Kopia skickas
även till styrelse och revisorer. Vidare läggs protokollet in på Stugföreningens hemsida.
www.hemfiallstangen.com .
17. Ordförande avslutade mötet.


HEMFJÄLLSTANGENS STUGFÖRENING

61:e ÅRSMÖTE hölls 2019-11-02 i Credos matsal.

 

1, Årsmötet öppnas efter sång av ungdomar som bor på gården, tidigare konfirmander.

 

2, Bo Jonsson väljs till ordförande och Ida Nilsson till sekreterare för detta årsmöte.

 

3, Maud Hansson och Lars Königsson väljs som justerare för mötet.

 

4, Dagordningen godkänds.

 

5, Bo går igenom verksamhetsberättelsen, bifogar dokument.

 

6, Annette redovisar för räkneskapsåret, alla får tillgång till en resultat- och balansrapport.

 

7, Revisorerna redogör genom Asta Sjöberg, fullt ansvarfrihet ges, allt var väldokumenterat och de hade inga anmärkningar.

 

8, Ansvarsfrihet godkänds för styrelsen och kassaförvaltaren.

 

9, Reseersättning till styrelsen fastställs till totalt 10 000 kr. Årsavgiften till stugföreningen fastställs till 250 kr/stuga.

 

10, Val för 2019-2020 godkänds:

A, Ordförande till: Bo Jonsson

B, Två stycken styrelseledamöter på 2 år till: Ida Nilsson och Mats Hansson.

Två stycken sitter kvar: Johan Laurin och Annette Carlén.

C, Två stycken suppleanter på 1 år till: Patrik Ericsson och Christoffer Hansson.

D, Revisor på 2 år: Eva Königsson.

     Revisor på 1 år: Asta Sjöberg

E, Revisorsuppleant på 1 år till: Maj Eriksson.

G, Valberedningen till: Jan-Erik Larsson och Jan Brinkemar.

 

11, Övriga frågor:

A, Vägföreningens ordförande är och informerar och tycker att det är så bra uppslutning på Stugföreningens möten och undrar hur han ska göra för att få lika bra på deras möten. Han berättar lite om sig själv och om vad de gör i vägföreningen.  Han rekommenderar alla att kontrollera sina diken. När snön smälter är det inte så bra om det rinner ut och förstör anslutningsvägarna. Hjälp gärna till och kolla efter skador och fel och rapportera.  Han informerar om att 30 skyltarna är olagliga och därför kommer de hitta någon annan lösning, ev rekommendationsskyltar. De jobbar hela tiden med att sätta upp nya vägskyltar där det behövs.

 

B, Bo informerar om fibern som var planerad under 2019. Han förklarar att det var för få intressenter för att dra igång grävandet. Eventuellt att Stugföreningen framöver kommer undersöka om det finns andra operatörer och alternativ.

C, Bo informerar om elavtalet som vi har genom Dalakraft som går ut 28/2. Nytt avtal skrivs på 5 år from 200301. För de som har haft gruppavtalet sen tidigare så är det fortlöpande. Önskar man avsluta avtalet måste man aktivt säga upp det. Kontaktperson på Dalakraft är Hillevi Blomqvist. Bo informerar mer på hemsida och Facebook. Det kommer upp funderingar kring den effektiva elen och Bo ska undersöka vad som gäller mer exakt.

D, Vi önskar kunna sälja medlemsartiklar men har inte kunnat göra pga den nya lagen GDRP. Vi vill informera om att allas personuppgifter förvaras på säkert ställe och behövs för att kunna skicka ut information och medlemsavgifter. Framöver så gäller detta att när årsavgiften betalas in för enskild stuga så godkänner alla boende i stugan att vara med i medlemsartikeln. Önskar man inte vara med så måste man aktivt höra av sig till styrelsen och ange detta.

E, Barnskidtävlingen som alltid är så lyckad kommer att gå på Långfredagen 200410 med korvgrillning och prisbord.

F, Alla stugföreningens medlemmar är välkomna på Midsommarfest, information om den hålls och vart hålls kommer under våren. Då gäller härligt knytkalas. Är det någon som känner för att vara värd och ha festen hemma hos sig så är det bara att kontakta någon i styrelsen.

G, Informerar om vad som gjordes på arbetsdagen som är den sista helgen i September.

H, Påminner om att ange era mailadresser till Annette för utskick av information och årsavgift .

I, Vi diskuterar önskemål om lekpark och utegym nere vid anslagstavlan och sopstationen. Vi fortsätter undersöka saken och ska föra vidare diskussion med markägaren.

J, När det gäller sophantering har det varit många diskussioner med Vamas / kommunen. Arbetet gällande det fortätter framöver för att hitta en bra lösning. Tänk på att slänga större saker som t.ex. möbler osv på återvinningscentralen i Sälen, de har söndagsöppet. Är det fullt i soporna får var och en ta ansvar att slänga det på någon annan sophanteringsplats. Det är inte ok att ställa sopor och glas vid sidan av behållarna.

 

12, Mötet avslutas.

 

Efter mötet så bjuds det på kaffe och smörgåstårta.

Det är en härlig stämning med 61 deltagare, många som sitter kvar länge och pratar glatt.

Pelle Hofman gästar oss och berättar om sig själv och sin spännande resa om hur han ffa byggde upp Sälens bryggeri. Han beskriver hur han får ihop företagarskapet av flera restauranger. Han driver Gustav Grill o Bar, Fjällbagaren och Hemfjällsstugan.

 

 

 

Ordförande                                         Sekreterare

Bo Jonsson                                          Ida Nilsson

 

 

 

Justerare

Maud Hansson                                                         Lars Königsson


60:e ÅRSMÖTE hölls 2018-11-03 i Credos matsal.


1, Årsmötet öppnas efter sång av ungdomar som bor på gården, tidigare konfirmander.


2, Bo Jonsson väljs till ordförande och Ida Nilsson till sekreterare för detta årsmöte.


3, Jan-Erik Larsson och Kerstin Pettersson väljs som justerare för mötet.


4, Dagordningen godkänds.


5, Bo går igenom verksamhetsberättelsen, bifogar dokument.


6, Bo redovisar för räkneskapsåret, alla får tillgång till en resultat-och balansrapport.


7, Revisorerna redogör genom Asta Sjöberg, fullt ansvarfrihet ges, allt var väldokumenterat och de hade inga anmärkningar.


8, Ansvarsfrihet godkänds för styrelsen och kassaförvaltaren.


9, Reseersättning till styrelsen fastställs till totalt 5000 kr. Årsavgiften till stugföreningen fastställs till 250 kr/stuga.


10, Val för 2018-2019 godkänds:

A, Ordförande till: Bo Jonsson

B, Två stycken styrelseledamöter på 2 år till: Johan Laurin och Anette Carlén.

Två stycket sitter kvar: Ida Nilsson och Mats Hansson.

C, Två stycken suppleanter på 1 år till: Patrik Ericsson och Christoffer Hansson.

D, Revisor på 2 år till: Asta Sjöberg

E, Revisorsuppleant på 1 år till: Maj Eriksson.

G, Valberedningen till: Jan-Erik Larsson och Jan Brinkemar.


11, Övriga frågor:

A,  Bo informerar läget angående fibern som är planerad till att sätta igång under 2019. Det man väntar på är byggbeslut och de som har lämnat intresse kommer att bli informerade. 25% av stugorna har anmält sig och skulle fler vilja anmäla sig så fortsätter fortfarande kampanjen framöver.

B, Vi kan tyvärr inte sälja medlemsartiklar längre pga den nya lagen GDRP. Vi vill informera om att allas personuppgifter förvaras på säkert ställe och behövs för att kunna skicka ut information och medlemsavgifter.

C, Vi har ett eget Swishnummer till föreningen . Det kommer att t.ex. sitta uppe vid skidspåret där man har möjlighet att ge ett bidrag till spårdragningen.

D, Barnskidtävlingen kommer att bli av i år med på Långfredagen med korvgrillning och prisbord.

E, Alla stugföreningens medlemmar är välkomna på Midsommarfest, information om den hålls och vart hålls kommer under våren. Då gäller härligt knytkalas. Är det någon som känner för att vara värd och ha festen hemma hos sig så är det bara att kontakta någon i styrelsen.

F, Information om arbetsdagen där det bland annat gjordes en ny anslagstavla vid spåret upp till fjället och nya käppar vid skidspåret.

G, Frågor angående vattentillgången under den varma sommaren och det verkar som det inte har varit några problem.

H, När det gäller sophantering har det varit många diskussioner med Vamas /kommunen. Har försökt att hitta ett nytt ställe men inget som är bra för tillfället. Tänk på att slänga större saker som t.ex. möbler osv på återvinningscentralen i Sälen, de har söndagsöppet. Är det fullt i soporna får var och en ta ansvar att slänga det på någon annan sophanteringsplats. Det är inte ok att ställa sopor och glas vid sidan av behållarna.

I, Vägföreningen informerar att det pågår en inventering och att nya vägskyltar i området är på gång.

J, Det är många som parkerar vid vändplanen vid Enstigen så att boende inte tar sig ut. Tänk på att informera gäster och boende om att det inte är någon P-plats där.


12, Mötet avslutas.


Efter mötet så bjuds det på kaffe och smörgåstårta.

Det är en härlig stämning med 69 deltagare, många som sitter kvar länge och pratar glatt.

Urban Nilsson, vallachef för Svenska Skidlandslaget gästar oss och berättar hur en dag på hans jobb kan se ut. Hur man får ihop en grupp att samarbeta och tillsammans tackla både med och motgång.  Han ger även lite tips när det gäller vallning och skidval inför skidsäsongen.
Ordförande                                     Sekreterare

Bo Jonsson                                      Ida Nilsson

Justerare

              Jan-Erik  Larsson                        Kerstin Pettersson
                                                                                                                                                                                                                                   


Protokoll fört vid Årsmöte – det 59:e

2017-11-04  kl 15.00—16.00

PlatsCredos samlingssal

Närvarande 79 medlemmar (varav 4 barn)


§ 1 ÖppnandeOrdföranden Bo Jonsson öppnade det 59:e årsmötet och hälsade alla välkomna.


§ 2 Val av ordf o sekrTill ordförande för årsmötet valdes Bo Jonsson och till sekreterare  Asta Sjöberg.


§ 3 Val av justerareTill justerare valdes Marieann Kaliff-Almqvist och Per-Olof Almqvist.


§ 4 DagordningenDen föreslagna dagordningen godkändes.


§ 5 VerksamhetsberättelseVerksamhetsberättelsen genomgicks och kommenterades av mötesordföranden och godkändes av årsmötet.


§ 6 RäkenskapernaResultat- och balansräkningen genomgicks och godkändes.


§ 7 RevisionsberättelseRevisionsberättelsen upplästes och godkändes.


§ 8 AnsvarsfrihetÅrsmötet beviljade styrelsen och kassaförvaltaren full ansvarsfrihet.


§ 9 Ersättning styrelsenStyrelsen beviljades 5 000 kr som ersättning för resor m m och årsavgiften  fastslogs till 250 kr, d v s samma som föregående år. Den föreslagna budgeten godkändes.


§ 10 MotionerInga motioner hade inkommit.


§ 11 ValFöljande val verkställdes

Ordförande, 1 årBo Jonsson, Aspstigen, omval

2 styrelseledamöter, 2 årIda Nilsson och Mats Hansson (tidigare suppl)

KvarJohan Laurin och Anette Carlén

2 suppleanter, 1 årPatrik Eriksson och Christoffer Hansson, nyval

Revisor, 1 år fyllnadsvalAsta Sjöberg, nyval

Kvar Lennart Varolin

1 revisorssuppleant, 1 årMaj Eriksson, omval


§ 12 ValberedningJan-Erik Larsson (sammankallande) och Jan Brinkemar, omval


§ 13 Övriga frågorPåpekades att de som hyr ut stugan bör informera gästerna om att hundägare bör plocka upp sitt hundbajs. Informera också om att scoterutfarter är vid skylten Hemfjällstangen och stora parkeringen Tjärnbäcksvägen.


Milspåret kommer att dras om till viss del p g a vinterns avverkning. Beträffande sophanteringen har inget beslut fattats. Frågan ligger hos kommunen och markägaren.


Eftersom vi har för avsikt att framöver använda e-post för utskick m m önskar vi att alla som har e-post mejlar sin adress till Bosse@dalvikskvarn.se.


Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och det blir som vanligt barnskidtävling, midsommarfirande och arbetsdag. Hemsidan är fortsatt populär.


§ 14 Avslutning  Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. Ove Fagerlund, Malung, f d skidskytt, berättade om längdskidans historia och visade olika exemplar från gamla tider till dags dato. Under tiden var det förtäring av  smörgåstårta med valfri medhavd dryck och kaffe med hembakade kakor.

Vid protokollet:Asta Sjöberg

Justerare: Marieann Kaliff-Almqvist och Per-Olof Almqvist   Protokoll fört vid

   extra årsmöte 2017-04-14


§ 1. Ordförande Bo Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.


§ 2. Till justerare valdes Brittlis Ericson och Mats Hansson.


§ 3. Årsmötet beslöt enhälligt att ändra räkenskapsåret från 10-01--09-30 till 09-01--08-31.


§ 4. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet: Asta Sjöberg

Justerare: Brittlis Ericson och Mats Hansson

     


     Protokoll fört vid

Stugföreningens årsmöte 2016-11-05

               

§ 1. Ordförande Bo Jonsson öppnade det 58:e årsmötet och hälsade alla välkomna.


§ 2. Till mötesordförande valdes Bo Jonsson och till sekreterare valdes Asta Sjöberg.


§ 3. Till Justerare valdes Rose-Marie Jonsson och Mats Hansson.


§ 4. Den föreslagna dagordningen godkändes.


§ 5. Verksamhetsberättelsen genomgicks och kommenterades av mötesordf. och godkändes av årsmötet.


§ 6. Resultat- och balansräkningen genomgicks och godkändes.


§ 7. Revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.


§ 8. Årsmötet beviljade styrelsen och kassaförvaltaren full ansvarsfrihet.


§ 9. Styrelsen beviljades 5000 kr. som ersättning för resor m m och årsavgiften fastslogs till 250 kr. samma som föregående år. Den föreslagna budgeten godkändes.


§ 10. En motion har inkommit om att ändra verksamhetsåret från 10-01 - 09-30 till 09-01 -08-31, vilket godkändes av mötet. Eftersom det innebär en stadgeändring måste två efter varandra årsmöten godkänna förslaget. Beslöts att ett extra årsmöte hålls på långfredagen 2017 i samband med barn skidtävlingen.


§ 11. Följande val verkställdes:

Ordförande 1 år  Bo Jonsson Aspstigen, omval

2 styrelseledamöter, 2 år  Johan Laurin och Anette Carlén , nyval ( som ord.)

kvar: Asta Sjöberg och Bo Öhrngren.

2 suppleanter, 1 år  Ida Nilsson och Mats Hansson, nyval

Revisor, 2 år  Lennart Varolin, omval

kvar: Gunnar Larsson

1 revisorssuppleant, 1 år  Maj Eriksson, omval.


§ 12. Till valberedning valdes Jan-Erik Larsson ( sammankallande), omval och Jan Brinkemar, nyval.


§ 13. Övriga frågor:   Föreslogs att föreningen ska skaffa Swish för att bl a enkelt kunna lämna spårbidrag. Styrelsen jobbar vidare med förslaget.


Årsmötet informerades om att Malungs OK kommer att anordna Sälens 3-dagars orientering i vårt omr.


Förslag kom också att om att vägarna i området borde ha hastighetsbegr. året runt.


Ordförande informerade om kommande aktiviteter och det blir som vanligt barnskidtävling, midsommarfirande och arbetsdag. Hemsidan är fortsatt populär.


§ 14. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Urban Nilsson, skidlandslagets vallachef, som skulle komma och berätta om vallning av skidor kunde inte komma i år heller utan i stället kom Martin Hansson, Dalskidan och berättade om sin och sin systers karriär och om sitt företag Dalskidan,Sälen.

Vid protokollet: Asta Sjöberg

Justerare: Rose-Marie Jonsson Mats HanssonProtokoll fört vid

  Stugförenings årsmöte 2015-10-31


§ 1. Ordförande Bo Jonsson öppnade det 57:e årsmötet och hälsade all närvarande ( 61 st ) välkomna.


§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Bo Jonsson och till sekreterare valdes Asta Sjöberg.


§ 3. Till justerare valdes Ingemar Eriksson och Mats Hansson.


§ 4. Den föreslagna dagordningen godkändes.


§ 5. Verksamhetsberättelsen genomgicks och kommenterades av mötesordförande och godkändes av mötet.


§ 6. Resultat och balansräkningen genomgicks och kommenterades  av ordföranden och godkändes.


§ 7. Revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.


§ 8. Årsmötet beviljade styrelsen och kassaförvaltaren full ansvarsfrihet.


§ 9. Styrelsen beviljades 5000 kr för resor mm och årsavgiften 250 kr, d v s samma som föregående år. Den föreslagna budgeten godkändes.


§ 10. Följande val verkställdes:

Ordförande, 1 år   Bo Jonsson, Aspstigen, omval.  2 styrelseledamöter, 2 år  Ingemar Eriksson och Bo Öhrngren, omval.  2 suppleanter, 1 år  Johan Laurin och Anette Carlén, omval.  Revisor, 2 år Gunnar Larsson omval.  1 revisorssuppleant, 1 år  Maj Eriksson, omval. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år.

( Asta Sjöberg,Monika Persson och Lennart Varolin).


§ 11. Till valberedning valdes Jan-Erik Larsson ( sammankallande) och Gunnar persson omval.


§ 12. Övriga frågor:  En medlem påpekade att Vamas tar ut en oskälig hög avgift för att få tillstånd att tömma en trekammarbrunn vart 4:e år i st f vartannat.


I samband med rensning kring vattenledningar togs det bort en hel del skog som nu ligger i högar och skräpar. skräpet skall fraktas bort enl. uppgift.


En större avverkning kommer att äga rum nära milspåret. Entreprenören kommer att ta stor hänsyn till vårt skidspår för att inte försämra det.


Ordföranden blev kvällen innan årsmötet upp ringd av Mikael Jansson som äger tomten där sophuset står. han vill antigen sälja tomten tilloss eller vi får arrendera den. Åsikter för och emot framfördes. Föreslogs att styrelsen jobbar vidare med frågan.


Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och det blir som vanligt barnskidtävling, midsommarfirande och arbetsdag. Hemsidan är fortsatt populär.


§ 13. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Urban Nilsson skidlandslagets vallachef, som skulle komma och berätta om vallning av skidor kunde inte komma utan i stället berättade Christel och Hervé Lusth och visade bilder om Credo fjällgård, vilket var mycket uppskattat inslag. Christel och Hervé stod också för mycket god smörgåstårta och kaffe/te m m, som föreningen bjöd på.


Vid protokollet: Asta Sjöberg

Justerare: Ingemar Eriksson och Mats Hansson